Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo!
 
Korzystając z naszych usług, przekazujecie nam Państwo dane osobowe, w tym dane dotyczące imienia, nazwiska, numeru PESEL, dane kontaktowe (do udzielania informacji na temat planowanych wizyt) a także szczególne dane dotyczące Państwa stanu zdrowia. Wykonując ciążący na nas z mocy prawa obowiązek informacyjny, wskazujemy Państwu na następujące okoliczności:
 
Z chwilą przekazania, Administratorem tych informacji stają się – w zależności od usług, z jakich Państwo korzystają: 
 
  • Wspólnicy spółki cywilnej NOVA Kosmetyka Medyczna s.c. – Magdalena Widlińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euro-Courier Magdalena Widlińska oraz Piotr Widliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Widliński FHU Abakus,
  • Praktyka Lekarska Sebastian Borys.
 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe legalnie, w oparciu o przepisy prawa – w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia lub też w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę.
 
Dane są przetwarzane w niezbędnym zakresie – dane identyfikujące w tym PESEL – do prawidłowego zidentyfikowania i zarejestrowania Państwa celem udzielenia wybranej usługi, zaś dane wrażliwe dotyczące zdrowia – celem zapewnienia Państwu szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane do komunikowania się z Państwem, celem udzielania informacji na temat prowadzonych świadczeń i wizyt oraz do zarządzania usługami zdrowotnymi (prowadzenie dokumentacji i tym podobne).
 
Dane nie są wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu.
 
Dane możemy przekazywać tylko podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach Gabinetu NOVA Kosmetyka Medyczna s.c. oraz podmiotom, które są do tego uprawnione w myśl przepisów prawa.
 
Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przeniesienia do innego podmiotu. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę – w tym celu prosimy o kontakt na: gabinet@stopacukrzycowakrakow.pl.
 
Zobowiązujemy się do rzetelnej i skutecznej ochrony Państwa danych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz tylko w takim czasie i zakresie, który jest uzasadniony łączącą nas współpracą.
 
Jeśli wyrażają Państwo taką wolę – zapraszamy do zapoznania się z szerokim zakresem prowadzonej przez nas dokumentacji w zakresie Państwa danych – informację można uzyskać w naszym gabinecie.